Algemene Voorwaarden

De hiernavolgende voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Quint Wellington Redwood ten aanzien van de open inschrijving trainingen en virtuele trainingen verzorgd door Quint Wellington Redwood Nederland B.V. (hierna QWR). Voor zover deze voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden QWR zullen deze voorwaarden prevaleren.

Quint hanteert navolgende leveringsvoorwaarden:

 1. de Raamovereenkomst IV Opleidingen IUC15-403 voor deelnemers werkzaam in overheidsorganisaties welke onderdeel van deze raamovereenkomst uitmaken; of
 2. De algemene leveringsvoorwaarden van Quint Wellington Redwood Netherlands BV en Quint Wellington Redwood Learning BV.

Definities

 • Website: de plaats op het internet, te weten de website van Quint Wellington Redwood, waar zij de mogelijkheid biedt om door middel van (elektronische) communicatie een bestelling bij haar te doen, en/of zich te laten registreren voor informatie diensten;
 • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met QWR een overeenkomst heeft gesloten
 • Overeenkomst: het gezamenlijk besluit van QWR en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij QWR toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde trainingen te leveren tegen een door Afnemer te verrichten betaling.

Overeenkomst

 • Afnemers van een training waarvoor een open inschrijving geldt kunnen zich hiervoor registreren op de website. De registratie op de site houdt in dat de Afnemer deze voorwaarden accepteert.
 • De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de website of anderszins en schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door QWR.
 • QWR is gerechtigd registraties te weigeren dan wel hieraan bepaalde voorwaarden te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt QWR dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de registratie. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen.
 • Als een training vol is, zal, indien mogelijk, in overleg met de Afnemer een nieuwe datum vastgesteld worden.

Prijzen

 • De trainingen zullen tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen en tarieven geleverd worden.
 • Tenzij anders vermeld, zijn alle door QWR gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 • Prijzen voor open inschrijving trainingen zijn inclusief studiemateriaal, examens en catering, tenzij anders vermeld op de Website.
 • QWR behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de Website worden ingevoerd.

Facturering

 • Betaling zal vooraf aan de training geschieden op (een van) de manier(en) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen door QWR nadere (betalings/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van QWR.
 • Het is Afnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk ter verrekenen met een vordering van de Afnemer op QWR, uit welke hoofde dan ook. Ook is Afnemer niet gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten.
 • Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft QWR de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de Afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

Reclames; retourzendingen; klachten

Wanneer de Afnemer meent dat QWR op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, stelt zij QWR daar direct, docht uiterlijk binnen acht dagen datum van de training schriftelijk van op de hoogte. Wanneer een dergelijke mededeling niet binnen genoemde termijn is gedaan, vervalt elke aanspraak tegen QWR wat betreft gebreken in de training.

Aansprakelijkheid

 • QWR is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door QWR aan de Afnemer geleverde informatie.
 • Alle (redactionele) informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. QWR en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. QWR en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.
 • Indien en voor zover op QWR enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer blijkt te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (exclusief BTW) van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.
 • Indien QWR ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de Afnemer dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Afnemer QWR ter zake volledig vrijwaren.

Annulering, wijziging en vervanging

 • Deelnemer mag tot 3 kalender weken voor de 1e trainingsdag de cursus zonder kosten annuleren. Dat moet geschieden door het sturen van een e-mail aan: academy@quintgroup.com.
 • Bij annulering op kortere (binnen deze) termijn is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen is QWR gerechtigd de training af te gelasten. Afnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • QWR behoudt zich het recht voor de inhoud van een training aan te passen en beoogde sprekers te vervangen.
 • QWR zal geen facturen crediteren als een deelnemer de training niet bezoekt en zich niet tijdig heeft afgemeld.

Vervanging

Een deelnemer zich mag ten alle tijden laten vervangen door een collega bij zijn eigen werkgever. Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

Identiteitsbewijs

Afnemers dienen bij het betreden van de examen locatie een officieel identiteitsbewijs tonen indien zij deelnemer zijn aan een examen.