Q
terug

Resultaat survey: regie op agile werken

Vrijwel geen organisatie ontwikkelt en beheert al hun digitale diensten met alleen maar eigen medewerkers. Daarnaast gaan steeds meer organisaties werken op basis van Agile-principes. Wij zijn benieuwd op welke manier Agile over de grenzen van organisaties wordt gewerkt. Hoe gaat men dan met leveranciers om, wat werkt wel en wat niet? Afgelopen maanden hebben wij een survey op dit gebied uitgezet. In dit artikel geven wij de resultaten van de survey. In dit artikel leest u:

 • Dat relatief veel organisaties Agile werken en dat dit leidt tot een hogere tevredenheid;
 • Dat nog weinig contracten over Agile werken zijn gesloten, maar de samenwerking het afgelopen jaar met externe leveranciers wel is verbeterd;
 • Wat u kunt doen om de regie op agile werken te versterken.

Veel organisaties werken Agile

Uit ons onderzoek komt ten eerste naar voren dat de mate van Agile werken sterk verschilt per respondent, waarbij alle respondenten wel aangeven dat er in zijn/haar organisatie Agile wordt gewerkt. 15% van de respondenten gebruikt Agile weinig, 35% gebruikt het onregelmatig en 50% van de respondenten geeft aan dat de organisatie (vrijwel) altijd Agile werkt. Gemiddeld levert dat een gemiddelde score op van 3,5 op een schaal van 1 tot 5 (hierbij is 1 ‘(vrijwel) nooit’ en 5 ‘(vrijwel) altijd).

Agile werken wordt het meest voor applicatieontwikkeling gebruikt (dit scoort gemiddeld een 3,5). ‘Daarnaast werkt men Agile voor het onderhouden van applicaties (gemiddelde score 2,9), ontwikkelen van infrastructuur (gemiddelde score 2,5) en onderhouden van infrastructuur (gemiddelde score 2,4).

Agile werken wordt weinig gecontracteerd

Ten tweede blijkt uit ons onderzoek dat het contracteren van Agile werken met leveranciers nog niet de norm is in de markt. Wel is hier ervaring mee. 35% van de respondenten heeft met tenminste één leverancier een contract afgesloten over Agile werken, waarvan een derde van de organisaties van de respondenten dit in de afgelopen twee jaar heeft afgesloten. De afgesloten contracten beslaan alle domeinen als waarin Agile gewerkt wordt. Dit betekent dat er contracten zijn afgesloten voor het Agile werken voor de ontwikkeling én/of het beheer van applicaties én/of infrastructuur.

In deze contracten is door ons geen significante methode of afspraak gevonden, die wordt toegepast om te sturen op de contractpartijen. Het aantal uren lijkt hiervoor de meest voorkomende methode te zijn. Hierdoor hebben wij het vermoeden, dat de meeste contracten nog een hoog detacheringsgehalte hebben, waarbij medewerkers op basis van uurtje/factuurtje worden ingezet bij de klant door een leverancier. Dit is jammer, want er zijn inmiddels veel meer methoden bekend om Agile werken te contracteren, zoals te lezen in het artikel ‘De Impact van DevOps en Agile op outsourcing’. Onze respondenten gebruiken deze methoden nog sporadisch, maar als ze gebruikt worden dan zijn ze volgens onze respondenten over het algemeen effectief. Wij noemen als voorbeeld de volgende afspraken die volgens onze respondenten over het algemeen goed werken:

 • De uitvoering van geautomatiseerde testen;
 • De continuïteit van het team;
 • De doorlooptijd van het aanvullen en uitbreiden van het aantal medewerkers.

In één geval heeft een respondent zelfs effectieve afspraken gemaakt over:

 • De wijze waarop geschaald gewerkt wordt (zoals SAFe, Spotify, of ander model);
 • De wijze waarop scum/agile wordt toegepast (zoals dagstart, retrospective, demo);
 • De tooling die gebruikt wordt om de voortgang van het werk te volgen;
 • Het gebruik van een gemeenschappelijke obeya.

De samenwerking met gecontracteerde leveranciers is het afgelopen jaar verbeterd

Wij vroegen ook of de samenwerking op het gebied van Agile werken met gecontracteerde leveranciers het afgelopen jaar is veranderd. Deze samenwerking lijkt gelukkig iets verbeterd te zijn (de gemiddelde score is 3,4 op de schaal van 1 tot 5) en geen van de respondenten geeft aan dat deze relatie is verslechterd. Aspecten die aan deze verbetering lijken bij te dragen zijn:

 1. Het inzicht in de wederzijdse belangen (gemiddeld een 4 op een schaal van 1 tot 5);
 2. De gedragen noodzaak tot het veranderen van de samenwerking (gemiddeld een 4 op een schaal van 1 tot 5);
 3. Het bespreken van conflicten als dat nodig is (gemiddeld een 3,8 op een schaal van 1 tot 5).

Opvallend is dat het contract zelf (gemiddeld een 2) onvoldoende bijdraagt aan de samenwerking. Hier valt dus nog een wereld te winnen. Ook de coronacrisis heeft een negatieve bijdrage gehad op de samenwerking. Dat lijkt ons een gemiste kans voor de leveranciers, omdat partnership juist in slechte tijden gevestigd wordt.

Agile werken leidt tot hogere tevredenheid

Tenslotte vroegen wij de respondenten wat Agile werken uiteindelijk oplevert in hun organisatie. Onze respondenten blijken het gemiddeld het meest eens te zijn met de stelling “Agile werken heeft geleid tot een hogere tevredenheid bij onze ICT-klanten” (gemiddeld 4,4 op een schaal van 1 tot 5, hierbij is 1 ‘geheel oneens’ en 5 ‘geheel eens’). Wij vinden het opvallend dat onze respondenten vinden dat Agile werken leidt tot een hogere tevredenheid bij de ICT-leveranciers (gemiddelde 3,5), een hogere tevredenheid van de ICT-medewerkers (gemiddelde 4,0) en ook dat het leidt tot beter in control komen van de ICT (gemiddelde 4,1). Hiermee ontstaat de indruk dat (gemiddeld) alle partijen profijt hebben van agile werken. Opvallend is dan weer dat onze respondenten vinden dat Agile werken niet tot lagere kosten heeft geleid (gemiddelde 2,9 op een schaal van 1 tot 5). Een respondent lichtte dit als volgt toe: “het heeft niet geleid tot lagere kosten, maar tot meer functionaliteit tegen dezelfde kosten als eerder. Indirect hebben we lagere kosten wanneer je dezelfde functionaliteit zou willen hebben in oude situatie.”

Haal het regisseren op Agile werken uit de kinderschoenen

Onze algehele conclusie is dat de regie op Agile-contracten nog in de kinderschoenen lijkt te staan. Gezien de response op onze survey zijn er nog weinig contracten betreffende Agile werken gesloten en de contracten, die wel gesloten zijn worden nog onvoldoende uitgenut. Dat is een gemiste kans voor veel organisaties omdat Agile werken wel effectief en naar tevredenheid blijkt te werken. De volgende aanbevelingen geven we graag mee:

 • Voer Agile werken verder in in de organisatie, ook al gaat dit over de grens van de organisatie heen. Invoering van Agile werken kan bij alle betrokkenen leiden tot meer tevredenheid en een hoger gevoel van in controle zijn, mits dit gestructureerd wordt ingevoerd.
 • Maak als organisatie meer én proactief afspraken met leveranciers over Agile werken en borg dat deze worden nagekomen.
 • Zet je als organisatie actief in om de samenwerking met leveranciers te verbeteren. Ook bij Agile werken gaat samenwerken niet vanzelf.

Verantwoording onderzoek

Aan deze survey deden 26 respondenten uit verschillende sectoren mee. De ene helft van de respondenten had een managementpositie, de andere helft was adviseur. Dit maakt dat wij onze onderzoeksresultaten als indicatief zien. Vervolgonderzoek is zeker gewenst.

Auteurs: Roos Uffink en Ronald Israels (Consultants bij Quint)