Customer Success

Succes met Best Value Procurement voor Woningcorporatie Ymere

DE OPDRACHT

Begeleid de selectie van een partner waaraan Ymere haar ICT-dienstverlening kan uitbesteden met als doel het verbeteren van de kwaliteit, de kosten variabel te maken en meer te kunnen focussen op de core business van Ymere.

“Een schaalbare en moderne ICT-infrastructuur zorgt ervoor dat wij onze klanten sneller en beter kunnen helpen.”

Linda Sas, Directeur Concernzaken Ymere

900

medewerkers

87,000

verhuureenheden

543

miljoen huuromzet

Over Ymere

Woningcorporatie Ymere is werkzaam in de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp). Met ruim 900 betrokken medewerkers werkt Ymere aan goede en betaalbare huisvesting. Ymere heeft 70.000 sociale huurwoningen in deze regio voor mensen met een bescheiden inkomen. Het is Ymere’s taak ervoor te zorgen dat deze woningen in goede staat zijn en passen bij de wensen en financiële mogelijkheden van haar (toekomstige) huurders. Ymere vindt het belangrijk dat haar huurders tevreden zijn over hun woning én over de dienstverlening van Ymere. Daarom werkt zij continu aan het verbeteren van de kwaliteit van haar woningen, aan de diversiteit van haar woningaanbod, aan nieuwe vormen van verbinding en werkt Ymere samen in haar wijken. Dit doet Ymere in overleg én samen met haar huurders en partners in de wijk, zoals gemeenten en Ymere’s co-makers.

De Uitdaging

Ymere wil haar ICT-dienstverlening verbeteren, haar IT kosten flexibeler maken en meer focus leggen op haar corebusiness. Vanuit de opnieuw gedefinieerde sourcingstrategie blijkt dat hier invulling aan kan worden gegeven door samenwerking met gespecialiseerde IT- dienstverleners. Hier kan analogie worden gevonden met een succesvol samenwerkingsmodel met co-makers in het domein Vastgoedbeheer. Co-making kenmerkt zich in dit model door het opzetten van een samenwerkingsverband waarbij alle partijen bijdragen aan het realiseren van gezamenlijke doelstellingen. Zo ontstaat een ecosysteem van partijen die, ieder vanuit hun eigen perspectief, zichzelf en elkaar versterken. Contracten spelen in dit model een ondergeschikte rol, het belangrijkste is dat partijen elkaar succesvol willen maken. In de gezamenlijke doelstellingen voor ICT staan de verdere standaardisering, schaalbaarheid en modernisering van het applicatielandschap middels ver-SAAS-ing en uitbesteding van de ICT-infrastructuur centraal.

De Aanpak

De selectie is uitgevoerd op basis van de principes van Best Value Procurement (BVP). BVP leidt tot een verschuiving van ‘controleren en beheersen’ door de opdrachtgever naar ‘loslaten en vertrouwen’, van ‘sturen door de opdrachtgever’ naar ‘laten leiden door de opdrachtnemer’. Deze methode zet leveranciers, de aanstaande co-makers, dan ook in hun kracht, doordat zij tijdens het BVP traject moeten aantonen dat zij de meest geschikte expert voor de gevraagde dienstverlening zijn.

Een goed voorbeeld hiervan betreft het startpunt van de selectie. De selectie is namelijk gestart met een functionele vraag (ipv technische requirements) aan de potentiële co-makers. Aan de co-makers is gevraagd hun beste oplossing voor de functionele vraag aan te bieden. BVP zet de opdrachtnemer ‘in the lead’. Co-makers krijgen zo de kans om hun expertise maximaal te laten zien. Hun voordeel: beperkte kosten in de aanbestedingsfase en meer mogelijkheden om zich te onderscheiden van hun concurrenten.

Met een gemengd team van Ymere en Quint, zijn de BVP stappen Voorbereiding en Beoordeling doorlopen. Dit gebeurde met een scrum-aanpak waarin alle betrokken Ymere disciplines vertegenwoordigd waren. In sprints van drie weken stelde het team de aanbestedingsdocumenten op en werden de diverse activiteiten in het kader van de selectie, zoals het beoordelen van inschrijvingen en het houden van interviews, uitgevoerd.

Tijdens de derde BVP fase, de concretisering, werd de beoogde co-maker, KPN toegevoegd aan het team. In diverse streams is in deze fase gewerkt aan de uitleg en de verdieping van de aanbieding terwijl het vormgeven van de samenwerking, de verificatie en het opstellen van de contractdocumenten parallel plaatsvonden. Belangrijk hierbij was dat de Co-maker KPN in de lead was voor het realiseren van de contracten. Dit zette hen direct in de rol als specialist. Parallel aan de selectie heeft het ontwerp en implementatie van de Ymere regie-organisatie plaatsgevonden. Deze is er primair op gericht de sturing op vraag en aanbod van ICT-diensten op een professionele manier in te richten.

Het Resultaat

Door de uitbesteding van de ICT-dienstverlening aan KPN krijgt Ymere toegang tot een schaalbare en gemoderniseerde ICT-infrastructuur. De schaalbaarheid leidt tot meer flexibiliteit van de ICT kosten. Daarnaast wordt een kostenvoordeel behaald door de inzet van gestandaardiseerde KPN-diensten en het uitnutten van de grotere omvang van KPN, wat leidt tot een efficiency voordeel. KPN draagt zorg voor de continuïteit van de ICT- dienstverlening en Ymere kan zich meer focussen op zijn core processen en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van ICT-diensten.

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie

Digital Business & Innovation

Beter, goedkoper, sneller of prettiger gaan werken? Als jij het niet doet, doet de concurrent het wel. Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van de digitale strategie en organiseren van de…

Meer informatie

IT & Sourcing Governance

Quint beschouwt de IT-voortbrengingsketen als een integraal onderdeel van de waardeketen van een klant in plaats van een IT-waardeketen op zichzelf die diensten levert aan de business. Dit betekent…

Meer informatie
TRAINING

Digital Transformation Fundamentals

De Digital Transformation Fundamentals training is het uitgangspunt voor eenieder die zich bezighoudt met digitale transformatie. De training biedt de benodigde basisprincipes om jouw…

Meer informatie

Agile & Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in opleveren van complexe, producten, diensten en services en het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat…

Meer informatie

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie
Klantverhalen

Dare to Challenge

 • NIBC

  Succes met Digitale Transformatie bij NIBC Bank

  Lees meer
 • RDW

  Succes met transformatie naar Agile bij RDW

  Lees meer
 • Nutreco

  Succes met IT Service Management bij Nutreco

  Lees meer
 • Stedin

  Succes met DMBOK en Data Management bij Stedin

  Lees meer