Health

EPD Optimalisatie

Veel zorgorganisaties zijn druk doende met het opzetten of herijken van haar Digitale Strategie. Het EPD neemt daar een zeer prominente positie in. Digitale strategie definiëren wij als de toepassing van digitale technologieën met als doel het huidige business model en processen beter te laten aansluiten op de veranderende wereld en de missie en visie van het Ziekenhuis. Binnen de digitale strategie dient ook een passende strategie voor het EPD ontwikkeld te worden. Aspecten die daarbij aan bod komen zijn kwaliteit van zorg, patiënt- en medewerkerbeleving, interne en externe samenwerking, regie, wendbaarheid en rendement. Een gedegen digitale EPD strategie gaat daarom niet alleen over techniek, maar juist over processen, de impact van de verandering en waardecreatie. Doel? Zowel de zorgprofessional als de patiënt de vruchten laten plukken.

Transformatie

Op basis van een uitgewerkte digitale strategie een transformatie doorvoeren, is geen plug and play. De verandering daadwerkelijk implementeren start met een heldere visie en een gedragen digitale / EPD strategie. Om deze verandering te laten slagen, zijn de mensen cruciaal. De verandering moet goed doordacht worden en vraagt daar waar nodig een hybride aanpak van wendbaarheid of maatwerk. Een belangrijke succesfactor ligt in het vermogen en de bereidheid van medewerkers én management om te experimenteren en om te leren. Als men de nieuwe technologie en werkwijze- om wat voor reden dan ook – niet omarmt, is dit een valkuil waardoor een digitale en organisatorische transformatie aandacht verliest en niet succesvol wordt. Daarom versterken wij elk traject met aandacht voor de impact van verandering. Heldere plannen, een eenduidige aanpak en duidelijke communicatie vormen de basis, waarbij uw organisatie intern rekening dient te houden met het beschikbaar stellen van middelen en tijd. We leveren daarbij graag toegevoegde waarde om naast coaching en indien nodig opleiding, medewerkers en management eigenaarschap te laten nemen van deze veranderingen. Alleen op deze wijze veranker je de digitale transformatie.

Optimalisatie EPD

Ons doel is samen met mensen waarde te creëren uit processen, EPD en innovatie. Om hiermee een bijdrage te leveren aan kwalitatieve en effectieve zorg en daarbij teams en medewerkers in hun kracht zetten. Begrip voor werkprocessen, dynamiek en politiek is daarbij essentieel. Door goed te luisteren, de essentie te begrijpen en daarop door te vragen, zien wij dagelijks waar zowel zorgprofessionals binnen ziekenhuizen als ketenpartners momenteel knelpunten of juist kansen ervaren. Hierdoor zien wij weer mogelijkheden om organisaties in staat te stellen:

  • een EPD strategie te adopteren én meer in de regie, wendbaarder en slagvaardiger te zijn
  • een passende roadmap te hanteren die een duidelijke stip op de horizon aangeeft
  • op knelpunten doelgericht onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden van het EPD
  • rendement met én uit het EPD te halende verandering – de transformatie – ook stap voor stap uit te voeren
  • innovaties slagvaardig te implementeren
  • zonder zorgen gegevensuitwisseling met ketenpartners mogelijk te maken
  • andere businessmodellen onder de aandacht te krijgen, zoals hosting en / of beheer al dan niet in regionale samenwerking

Aanpak met Zorgprofessionals

Quint heeft een team van (zorg)professionals met ervaring van de werkvloer en op de werkvloer. Onze kracht is dat wij zowel de uitdagingen van zorgprofessionals als van ict’ers goed begrijpen, bruggen bouwen en tot pakkende resultaten komen. Wij hanteren daarbij een bewezen en doelgerichte aanpak die zorgt dat uw strategie van morgen, direct kan worden vertaald naar de acties voor vandaag. Deze aanpak bestaat uit of een volledige Transformatie van uw Digitale EPD Strategie of juist uit losse componenten, naar gelang van vraag of urgentie binnen uw organisatie. Wij hanteren een pragmatische insteek om samen tot de beste aanpak te komen, afhankelijk van uw vraagstelling kan tevens een aanpak op maat worden gemaakt.

Digitale Strategie en uw EPD leverancier

Praktijk wijst uit dat de huidige EPD leveranciers niet altijd in de verwachtingen van klanten aansluiten op de EPD visie. Er is destijds wel een bewuste keuze gemaakt voor een leverancier en EPD, maar waarom acteren organisaties dan nog steeds in de waan van de dag? Waarom is er meer aandacht voor fixes en aanpassingen dan voor optimalisatie en rendement halen uit processen, innovatie en mensen? Quint stelt uw organisatie in staat om met een vooruitziende blik meer wendbaar en slagvaardiger te zijn om daadwerkelijk tastbare procesverbeteringen en innovaties te implementeren. Bij voorkeur samen met uw EPD leverancier! Wellicht herkent u vraagstukken rondom waarde creëren uit Data, die beperkt tot geen aandacht krijgen, terwijl deze al in de visie van organisatie én leverancier als uitgangspunt meegenomen dient te worden.

Kortom, essentieel in een digitale strategie is dat er vanuit een concrete visie wordt (samen) gewerkt. Dit maakt regie en communicatie richting uw leveranciers duidelijker, waardoor de EPD leverancier met haar productportfolio en roadmap beter kan aansluiten op uw visie en strategie. Quint kan uw organisatie hierbij op verschillende wijzen ondersteunen:

  • We leveren een volledige digitale strategie waarbij we alle of enkele stappen in onze aanpak doorlopen. Onderdeel hiervan is een vooronderzoek waarin zowel EPD versie, implementatiescenario als nazorg en innovatie aan bod komen. Hiermee heeft u een goede basis voor regievoering en transformatie.
  • We zetten onze expertise in op specifieke onderdelen van onze aanpak als deze nog onvoldoende aanwezig zijn binnen uw organisatie. Daarbij kan tevens invulling van tijdelijke aard geboden worden, zoals Programmamanagement, implementatiemanagement of Integratie- en EPD hosting advies.
  • We voeren een review uit op een uitgewerkte digitale (EPD)strategie. We doen een assessment op basis van de genoemde kernelementen, onze specifieke sectorkennis en inhoudelijke EPD expertise. Hiermee krijgt u een goed beeld van de volledigheid, concreetheid en realiseerbaarheid van de gedefinieerde EPD strategie.

Contact met Quint

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.

Meer Quint & Health

Digitale strategie & innovatie

Een door Quint ontwikkelde digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering, automatisering en het gebruik van data uw cliënt- en patiënt beeld en bedrijfsprocessen verbeteren.…

Meer informatie

Sourcing, ICT-optimalisatie & cloud

Quint adviseert over de sourcing strategie en begeleidt de transformatie naar de nieuwe situatie. Dit doen we vanuit een breed kader, zoals architectuur, kosten, diensten, cloud, maar vooral ook…

Meer informatie